Niedawno, we współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy rozpoczęliśmy realizację 7-miesięcznego projektu pt. "Nowe perspektywy 2", skierowanego do 20 uczniów klas drugich Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcących się w zawodzie murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz fryzjer.

Głównym celem projektu jest objęcie zintegrowanym wsparciem uczniów mogących mieć trudności z wejściem na rynek pracy z powodu niewielkiego doświadczenia zawodowego i braku umiejętności skutecznego poszukiwania pracy. Działania, które zaplanowano w tym projekcie zorientowane są przede wszystkim na podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych a także wzmocnienie kompetencji społecznych. Mierzalnym rezultatem projektu ma być udany start zawodowy uczestników w dorosłe życie.

Projekt "Nowe perspektywy 2" zachęca naszą młodzieży do szerokorozumianej aktywiazcji społecznej i zawodowej poprzez różnego rodzaju warsztaty, kursy i szkolenia.

W celu podwyższenia kwalifikacji oraz rozwinięcia kompetencji zawodowych zaplanowano doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne obejmujące zagadnienia związane z planowaniem kariery zawodowej, sposobami rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną i motywacją do podejmowania konstruktywnych działań.

W szerokiej ofercie zajęć nie zabraknie dodatkowych lekcji języków obcych (do wyboru angielski i niemiecki) i przedmiotów sprawiajacych najwięcej trudności w nauce, tj. matematyki i przedmiotów zawodowych. Ponadto, każdy uczestnik spotka się indywidualnie z doradcą zawodowym i weźmie udział w grupowych warsztatach psychologicznych.

Nowością tej edycji projektu będą integracyjne zajęcia kreatywnego spędzania czasu zorganizowane w formie wyjść kulturalno - edukacyjnych, np. do teatru lub kina, wycieczek krajoznawczych oraz zajęć sportowych.

Pierwsze kroki już za nami.

Do tej pory uczniowie wyjechali na wycieczkę do Wrocławia i Ostrowa Tumskiego, w czasie której zwiedzili Stare Miasto, zobaczyli Panoramę Racławicką i Uniwersytet Wrocławski. W połowie listopada doskonałą rozrywkę zapewnił im pobyt w Parku Wodnym "OLZA" i zwiedzanie Chaty Kawuloka w Istebnej. W trakcie tego pobytu uczestnicy nie tylko wspaniale się bawili ale także mieli możliwość bliższego poznania góralskich tradycji i zwyczajów. Mogli także, co chętnie uczynili, indywidualnie spóbować gry na tradycyjnych instrumentach góralskich.

Przez cały okres realizacji projektu młodzież jest objęta wsparciem opiekuńczo - wychowawczym i ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Poza tym w czasie zajęć wszyscy otrzymują bezpłatne posiłki i zwrot kosztów dojazdu.

Wszystkie kursy i szkolenia dobierane są tak, aby stworzyć jak największe szanse zatrudnienia uczestnika po zakończeniu projektu. Etapem następnym będą dwutygodniowe praktyki w rzeczywistych miejscach pracy, po ukończeniu których uczestnicy mogą uzyskać stypendium. I być może miejsce swojej pierwszej pracy.

Oprócz tego odbyły się pierwsze spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem i nauczycielami prowadzącymi poszczególne kursy. Uczniowie otrzymali już zestawy innowacyjnych podręczników właściwych dla danego zawodu.