SKIEROWANIA DO MEDYCYNY PRACY

 

 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 OFERUJEMY KIERUNKI:

 

technik geodeta

technik budownictwa

technik przemysłu mody

technik usług fryzjerskich

technik inżynierii sanitarnej

technik fotografii i multimediów

technik architektury krajobrazu

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KSZTAŁCIMY TAKŻE W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZAWODACH:

fryzjer, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia OGŁASZAMY NABÓR DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA W ZAWODACH:

technik usług fryzjerskich

technik technologii drewna

 

 

REJESTRACJA KANDYDATÓW WEJDŹ

TECHNIKUM WEJDŹ

SZKOŁA BRANŻOWA I Stopnia  WEJDŹ

 

Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu, ul. Szkolna 2.

I. Postanowienia ogólne

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

2. Naboru kandydatów przy pomocy systemu elektronicznego dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora ZSB-D.

3. Kandydaci przyjmowani będą w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc w poszczególnych oddziałach i zawodach.

4. W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu przewiduje się otwarcie następujących klas pierwszych:

 

1. Technikum nr 2:

Klasa Zawód Przedmioty punktowane Ilość miejsc
1 aT

Technik budownictwa

język polski, matematyka, fizyka, język obcy

30

1 bT Technik grafiki i poligrafii cyfrowej język polski, matematyka, informatyka, język obcy 30
1 dT

Technik inżynierii sanitarnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

język polski, matematyka, biologia, język obcy

język polski, matematyka, fizyka, język obcy

22

10

1 cT

Technik usług fryzjerskich

Technik przemysłu mody

język polski, matematyka, chemia, język obcy

język polski, matematyka, plastyka, język obcy

22

10

1 fT

Technik fotografii i multimediów

język polski, matematyka, informatyka, język obcy

30

1k

Technik architektury krajobrazu

Technik geodeta

język polski, matematyka, biologia, język obcy

język polski, matematyka, geografia, język obcy

22

10

 

2. Szkoła Branżowa I stopnia nr 2:

Klasa Zawód Przedmioty punktowane Ilość miejsc
1a fryzjer język polski, matematyka, język obcy, chemia 22 (16/6)*
1a monter sieci i instalacji sanitarnych język polski, matematyka, język obcy, technika 10
1n stolarz język polski, matematyka, język obcy, technika 16
1n monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie język polski, matematyka, język obcy, technika 16

   * grupa może odbywać zajęcia praktyczne u pracodawcy (6 miejsc) i w pracowni fryzjerskiej w szkole (16 miejsc).

 

W Szkole Branżowej I stopnia zapewniamy zajęcia praktyczne w zawodzie stolarz i fryzjer. W pozostałych zawodach zajęcia realizowane są w zakładach pracy na podstawie umowy pomiędzy pracodawcą a kandydatem – pracownikiem młodocianym.

Informacji na temat podpisania umowy udziela również Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Żywcu, ul. Handlowa 7 (tel. 33 861 42 61).

 

II. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej oraz za szczególne osiągnięcia ucznia:

 

O przyjęciu kandydata – absolwenta szkoły podstawowej do klasy I będzie decydowała suma punktów uzyskanych:

 

 • Z egzaminu ósmoklasisty – max 100 pkt.
 • Z języka polskiego, matematyki oraz wybranych zajęć edukacyjnych (wskazanych w tabelach powyżej) za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia:

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
język polski

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

72 punkty
matematyka
język obcy
fizyka, biologia, geografia, informatyka, chemia, plastyka, technika
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w §6 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 18 punktów
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 3 punkty

Absolwenci zwolnieni z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przez dyrektora OKE

Przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:  100 punktów
  · język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 35 punktów
  · matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 35 punktów
  · język obcy nowożytny (poziom podstawowy)– 0,30 punktu za każdy uzyskany procent. 30 punktów
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

 

 III. Terminy przeprowadzenia rekrutacji

 

 1. Od 17 maja do 21 czerwca 2021r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego)
 2. Do 14 lipca 2021r. – dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 3. Od 17 maja 2021r. do 26 lipca 2021r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
 4. Do 14 lipca 2021r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji.
 5. Do 21 lipca 2021r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach
 6. 22 lipca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 7. Od 23 do 30 lipca 2021r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 8. 2 sierpnia 2021r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz podanie informacji o wolnych miejscach w szkole.
 9. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Technikum oraz do Szkoły Branżowej I stopnia - zawód stolarz i fryzjer (praktyka w pracowniach szkolnych) - zobowiązani są dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły. Skierowanie na badania do Poradni Medycyny Pracy kandydaci otrzymują w szkole.

  Zaświadczenie należy przedłożyć do 30 lipca 2021r. W przypadku    braku    możliwości    przedłożenia    takiego    zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

  Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły  prowadzącej  kształcenie  zawodowe  -  w oddziale  realizując ym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

IV. Postanowienia dodatkowe:

1. Kandydaci do Szkoły Branżowej I stopnia – pracownicy młodociani, którzy przedłożą umowę o praktyczną naukę zawodu podpisaną z zakładem pracy przyjmowani będą do szkoły niezależnie od ustalonego limitu miejsc. Umowę należy dostarczyć do 31 sierpnia 2021 r.

2. Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.

3. Dyrektor zastrzega sobie prawo odstąpienia od powołania klasy (grupy) w sytuacji, gdy liczba kandydatów do określonego oddziału jest mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

4. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanego w ofercie edukacyjnej języka obcego z zachowaniem zasady, że pierwszy język obcy jest kontynuacją języka nauczanego w szkole podstawowej.

 

 Tutaj można pobrać załączniki do wniosku o przyjęcie do szkoły:

1. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu POBIERZ

2. Oświadczenie o wielodzietności POBIERZ

3. Oświadczenie o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia o stanie zdrowia POBIERZ

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie uczniowskim ZSB-D (pokój 102), w godz. 8:00 – 15:00.

 

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej

34-300 Żywiec, ul. Szkolna 2

Informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem:

tel. 33 861 21 75; fax. 33 862 03 48

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.zsbd.edu.pl

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZOBACZ, W KTÓRYCH FIRMACH MOŻESZ UCZYĆ SIĘ ZAWODU.

STOLARZ

FRYZJER

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH