DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsbd.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 1.05.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 8.07.2021

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu:

 • możliwość powiększenia czcionki.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i jest zgodny ze standardami W3C.

 

DATA AKTUALIZACJI DEKLARACJI:

8.07.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Beata Jabłońska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
telefon: 33861 21 75
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu mieści się w dwóch budynkach: budynku głównym oraz budynku warsztatów szkolnych (CKZ).

 

I Dostępność wejścia do budynku głównego i przechodzenia przez obszary kontroli

 1. Do budynku głównego prowadzi 1 główne wejście:

 • wejście główne po kilku stopniach od parkingu szkolnego od ul. Szkolnej 2 od strony wschodniej – brak pochylni na wózek inwalidzki,

  Budynek posiada również cztery alternatywne wejścia (ewakuacyjne).

Dostępność korytarzy, schodów i wind

 1. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz. Ciągi komunikacyjne szerokie z przewężeniami. Budynek nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych - nie posiada podjazdu, nie posiada windy.

Podłogi w obrębie każdej kondygnacji są poziome, bez pochylni i uskoków.

Portiernia znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

 1. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani systemu FM.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 

Miejsce i sposób korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 1. Na terenie posesji szkoły nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

 1. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

 1. W szkole nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

II Dostępność wejścia do budynku warsztatów szkolnych (Centrum Kształcenia Zawodowego) i przechodzenia przez obszary kontroli

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście:

 • wejście bezprogowe od parkingu szkolnego od ul. Szkolnej 2 od strony północnej.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

 1. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Ciągi komunikacyjne i klatka schodowa wąskie. Budynek nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych - nie posiada windy.

Podłogi w obrębie każdej kondygnacji są poziome, występują niewielkie pochylnie i progi.

Nie ma portierni.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

 1. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani systemu FM.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji wewnątrz budynku są pracownicy.

Miejsce i sposób korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 1. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

 1. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

 1. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI PDF

 POBIERZ PDF