MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

 tis1

broszura v06151

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

BUD.09 – Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Charakterystyka zawodu

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych:
1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
4) wykonywania robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych.


Uczeń w trakcie nauki zapoznaje się z następującymi zagadnieniami, zdobywając odpowiednie wiadomości i umiejętności:

BUD.09.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
BUD.09.2. Podstawy budownictwa
BUD.09.3. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych
BUD.09.4. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych
BUD.09.5. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
BUD.09.6. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz instalacji grzewczych
BUD.09.7. Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
BUD.09.8. Język obcy zawodowy
BUD.09.9. Kompetencje personalne i społeczne


Absolwent może podejmować pracę:

  • w wyuczonym zawodzie w firmach budowlanych lub remontowo-budowlanych
  • zarówno w Polsce, jak i we wszystkich krajach Unii Europejskiej,
  • założyć własną firmę z dotacją Unii Europejskiej.