TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Uczniowie, którzy wybrali ten kierunek kształcenia są zadowoleni …

tak 1

Chcesz poznać nas bliżej? Zapraszamy na Facebook

Poniżej szczegóły dotyczące kierunku  

broszura v066

Opis zawodu

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu


OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

Charakterystyka zawodu

Gimnazjalisto - wybierz kierunek z przyszłością!

ARCHITEKT KRAJOBRAZU to zawód interdyscyplinarny, łączący dziedziny nauk przyrodniczych, artystycznych, inżynierskich oraz socjologicznych. Zakres działania architektów krajobrazu jest bardzo szeroki i dotyczy planowania wraz z kształtowaniem krajobrazu, projektowania otwartych przestrzeni publicznych oraz architektury ogrodowej, projektowania publicznych terenów zieleni, rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych i wielu innych działań z zakresu usług , porad i doradztwa.

Absolwent Technikum Architektury Krajobrazu posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętność praktycznego jej wykorzystania w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych.

Nasz absolwent umiejętnie:

- kształtuje otaczającą przestrzeń, uwzględniając potrzeby użytkowników, uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i estetyczne,

- uwzględnia w działalności zawodowej priorytet ochrony środowiska naturalnego, wartości kulturowych i jakości życia człowieka w środowisku zurbanizowanym,

- ocenia dobór materiału szkółkarskiego, korzysta z dostępnego na rynku roślinnego materiału szkółkarskiego odpowiednio dobierając go do aranżacji wnętrz i przestrzeni w zależności od ich funkcji estetycznych i programowych,

- korzysta z dostępnej na rynku aktualnej oferty budowlanej stosowanej w terenach zieleni oraz oferty materiałów i urządzeń przeznaczonych celowo dla prac ogrodniczych,

- wyciąga wnioski z historycznych postaw twórczych i zasad projektowych oraz wdraża je we współczesne rozwiązania projektowe,

- korzysta z wiedzy dotyczącej tradycyjnych jak i alternatywnych materiałów, technik i technologii jak i instalacji budowlanych.

Nasz absolwent:

- jest przygotowany do budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu oraz elementów ich wyposażenia, kierowania i nadzoru nad powyższymi robotami,

- charakteryzuje się umiejętnością pracy zarówno samodzielnie, jak i w zespołach z innymi specjalistami,

- potrafi zarządzać pracami projektowymi, budowlanymi i pielęgnacyjnymi właściwymi dla terenów zieleni,

- jest odpowiedzialny za negatywne dla środowiska przyrodniczego, kulturowego czy estetyki krajobrazu skutki swojej działalności projektowej,

- świadomie i permanentnie uzupełnia swoją wiedzę.

Nasz absolwent może podjąć pracę w:

- firmach urządzających i pielęgnujących tereny zieleni, pracowniach projektowych, firmach konsultingowych, developerskich i wykonawczych, dyrekcjach parków narodowych i krajobrazowych, instytutach naukowo-badawczych.

Wszechstronność zdobytej wiedzy czyni absolwentów Technikum Architektury Krajobrazu elastycznymi, łatwo im się wyspecjalizować w danej dziedzinie lub przekwalifikować, a tym samym odnaleźć na rynku pracy.

Nasi absolwenci po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji zawodowych: roślinnej i budowlanej przystępują do matury. Następnie mogą kontynuować naukę na studiach wyższych I i II stopnia zarówno na uczelniach technicznych jak i przyrodniczych. Atutem jest możliwość rozpoczęcia pracy w zawodzie już po uzyskaniu tytułu technika, zaczynając od działań pielęgnacyjnych w ogrodach, a następnie, wraz z poszerzeniem wiedzy i doświadczenia rozwijanie działalności o urządzanie i projektowanie.

 

Wydarzenia związane z zawodem

Wykład na temat  zamierania lasów świerkowych

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Prace przy projekcie "Zabłockie szlaki"

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

 

Żywiecka Architektura Krajobrazu najlepsza w województwie śląskim!

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

 

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO PLANETA

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

 

Architekt krajobrazu - zawód z przyszłością

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

DENDRONALIA 2016

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Szkolenie „Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO PLANETA”

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ