REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

w Zespole Szkół Budowlano – Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 z poźn. zmianami);

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zmianami;

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860);

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zmianami.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Praktyka zawodowa jest organizowana dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

2. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określają: Kodeks Pracy i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U nr 244, poz. 1626).

3. Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów jest obowiązkowe.

4. Terminy i czas odbywania praktyk zawodowych ustalane są na podstawie programów nauczania przez kierownika szkolenia praktycznego.

5. Praktyki odbywają się w wytypowanych przez szkołę podmiotach gospodarczych, których wyposażenie, kierunki działalności i przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia umiejętności określonych w programach nauczania dla danego zawodu.

6. Uczniowie w czasie odbywania praktyki zawodowej podlegają przepisom regulaminowym szkoły oraz przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach co pracownicy.

7. Uczniowie kierowani są na praktyki zawodowe do zakładów pracy na podstawie umów zawartych między szkołą a podmiotami przyjmującymi uczniów. Do umów dołącza się programy praktyk, imienne listy uczniów oraz niniejszy regulamin.

8. Praktyka zawodowa uczniów może być prowadzona indywidualnie lub grupowo. Liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać jego specyfikę, przepisy bhp, przepisy prac wzbronionych młodocianym oraz warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktyki zawodowej.

9. Uczeń ma prawo do zorganizowania sobie praktyki we własnym zakresie w odpowiednim dla kierunku kształcenia zakładzie. Odbycie praktyki może nastąpić po uprzednim zaakceptowaniu przez kierownika szkolenia praktycznego proponowanego zakładu. W celu uzyskania takiej akceptacji uczeń powinien dostarczyć w ustalonym terminie (określonym na spotkaniu organizacyjnym) podanie, zgodne z wzorem zamieszczonym na stronie www.zsbd.edu.pl w zakładce „Praktyczna Nauka Zawodu” – wypełnione przez rodzica i zakład pracy. Praktyka we własnym zakresie podlega identycznym przepisom jak praktyka organizowana przez szkołę. W przypadku nie uzyskania akceptacji, nie dopełnienia formalności lub niewywiązania się zakładu z ustaleń – praktykant zostaje skierowany na praktykę do placówki wskazanej przez kierownika szkolenia praktycznego.

10. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych w różnych klasach w czasie całego cyklu kształcenia uczeń nie powinien odbywać ich w jednym zakładzie pracy. Odstępstwo od tego postanowienia wymaga pisemnej deklaracji pracodawcy o zróżnicowaniu zakresu praktyki zawodowej w poszczególnych latach. Niniejsze postanowienie nie obowiązuje klas trzecich technikum w roku szkolnym 2011/2012.

§2

OBOWIĄZKI UCZNIA

3.1. PRZYGOTOWANIE DO PRAKTYKI

1. Uczeń jest zobowiązany do należytego przygotowania się do praktyki poprzez:

- zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu, które odbywa się nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki (nie dotyczy klas IV TG i II TUS, dla których spotkanie organizacyjne odbywa się w czerwcu poprzedniego roku szkolnego),

- przygotowanie Dziennika Praktyki Zawodowej, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na www.zsbd.edu.pl w zakładce „Praktyczna Nauka Zawodu” i przekazania do opieczętowania najpóźniej w dniu spotkania z kierownikiem szkolenia praktycznego przed rozpoczęciem praktyki.

3.2. DYSCYPLINA W CZASIE PRAKTYKI

1. W czasie odbywania praktyki uczeń ma obowiązek:

- punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

- dostosowania się do ustalonego w zakładzie regulaminu i harmonogramu dnia,

- rzetelnego wykonywania zadań powierzonych przez Opiekuna Praktyki,

- systematycznego prowadzenia dziennika praktyki zawodowej,

- zachowania właściwej postawy i kultury osobistej,

- przekazania kierownikowi szkolenia praktycznego w terminie do 14 dni po zakończeniu praktyki uzupełnionego dziennika praktyk zawodowych wraz z wypełnionym przez opiekuna praktyki zaświadczeniem, stanowiącym integralną część Dziennika Praktyk Zawodowych.

3.3. NIEOBECNOŚĆ NA PRAKTYCE

1. Uczeń ma obowiązek informowania zakładu pracy i szkoły o swojej nieobecności już w pierwszym dniu.

2. Uczeń, który jest chory powinien w pierwszym dniu choroby udać się do lekarza i niezwłocznie usprawiedliwić swoją nieobecność.

3. Nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim, trwająca dłużej niż 2 dni i nie więcej niż 50% czasu trwania praktyki może zostać odpracowana na warunkach uzgodnionych z opiekunem praktyki i kierownikiem szkolenia praktycznego. W przypadku nieobecności dłuższej niż 50% czasu trwania praktyki uczeń nie może być klasyfikowany.

4. Uczeń, który nie może być obecny na praktyce z powodów innych niż choroba powinien w dniu poprzedzającym nieobecność dostarczyć opiekunowi praktyki usprawiedliwienie od rodzica. W całym cyklu praktyki mogą to być 2 dni w przypadku praktyk 2-tygodniowych i 3 dni w przypadku praktyk 3-tygodniowych.

3.4. NIE ZALICZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

1. Uczeń nie uzyskuje pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku:

- niestawienia się w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki;

- nieobecności nieusprawiedliwionej ( już w wymiarze 1 dnia);

- nie odpracowania opuszczonych zajęć;

- samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki;

- braku wymaganej dokumentacji praktyki w postaci dziennika praktyk zawodowych;

- niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy;

- uzyskania negatywnej oceny wystawionej przez Opiekuna Praktyki;

- niedostarczenia do kierownika szkolenia praktycznego dzienniczka praktyk, przy czym dostarczenie go po upływie 14 dni po zakończeniu praktyki powoduje obniżenie ceny o jeden stopień.

2. Nie zaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do nie promowania ucznia do klasy programowo wyższej.

§3

PRAWA UCZNIA

1. W czasie odbywania praktyk Uczeń ma prawo do:

- zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach;

- zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy oraz kryteriami oceny;

- wykonywania zadań wynikających z programu praktyk;

- korzystania z zaplecza socjalnego w postaci pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków;

- informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki, itp.;

- zapoznania z sankcjami wynikającymi z niewywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk;

- uzyskania wpisu i odbioru dziennika praktyk w ostatnim dniu trwania praktyki.

§4

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Pracodawca ma obowiązek:

- zapoznać uczniów z przepisami bhp i przeciwpożarowymi;

- zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem;

- zapoznać uczniów z wymaganiami, oczekiwaniami i kryteriami oceny;

- zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach;

- przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie;

- skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy;

- przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk;

- zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną;

- przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków;

- kontrolować dzienniki praktyk zawodowych i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia;

- utrzymywać stały kontakt z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły;

- ocenić praktykę i wypełnić zaświadczenie stanowiące integralną część dziennika praktyk zawodowych w ostatnim dniu trwania praktyk.