"Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy" 

 efs poziom kolor

Udział w projekcie jest bezpłatny, jego koszt jest finansowany z funduszy UE.

Rekrutacja będzie przeprowadzona w okresie 10 - 30 maj 2019r., oddzielnie dla każdej grupy projektowej. W projekcie wyodrębniono 6 grup, tj.

  • Grupa graficzna – uczniowie technikum cyfrowych procesów graficznych
  • Grupa sanitarna – uczniowie technikum inżynierii sanitarnej/technikum urządzeń sanitarnych
  • Grupa budowlana – uczniowie technikum budowlanego oraz Szkoły Branżowej I stopnia w zawodach monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz
  • Grupa stolarska – uczniowie szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie stolarz
  • Grupa odzieżowa – uczniowie technikum przemysłu mody
  • Grupa egzaminacyjna – uczniowie III klasy Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz murarz-tynkarz.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać u kierownika szkolenia praktycznego. Zachęcamy do skorzystania z ofert

Głównym celem projektu jest dostosowanie niektórych profili kształcenia w szkołach zawodowych do cyklicznie zmieniających się trendów rynkowych, które ukazuje monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w regionie. Projekt przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego oraz zwiększenia jego potencjału i lepszego dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Projekt skierowany jest do uczniów: klas drugich,  trzecich i czwartych Technikum nr 2 oraz uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich Szkoły Branżowej I stopnia w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu a także do nauczycieli przedmiotów zawodowych zatrudnionych w tej placówce.   

Projekt obejmuje specjalistyczne kursy rozszerzające wiedzę i umiejętności zawodowe, doradztwo zawodowe, staże i praktyki realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, modyfikację istniejących programów nauczania i opracowanie pomocy dydaktycznych w formie e-booków wraz z utworzeniem szkolnej platformy edukacyjnej Moodle. Dla nauczycieli przewidziano kwalifikacyjne studia podyplomowe umożliwiające zdobycie kwalifikacji do nauczania w zawodach objętych wsparciem oraz kursy specjalistyczne i staże zawodowe uaktualniające i rozszerzające wiedzę zawodową.