efs poziom kolor

 

Na  terenie Powiatu Żywieckiego realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego”

Całkowita kwota projektu: 1 253 921,56 zł.

Kwota wnioskowanego dofinansowania:  1 191 225,48 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 065 833,32 PLN

Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia, w odpowiedzi na zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego, wśród 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe
z obszaru Powiatu Żywieckiego.

Wszystkie zaplanowane formy wsparcia uczniów i nauczycieli wynikają z indywidualnego zapotrzebowania szkół, biorąc pod uwagę aktualne trendy na rynku pracy, wskazówki lokalnych pracodawców. 

Działania będą realizowane poprzez:

- organizację kursów, szkoleń poszerzających umiejętności zawodowe, w tym także kursów certyfikowanych dla uczniów;

- płatne staże uczniowskie obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z podmiotami społeczno-gospodarczymi;

- kursy/szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem dla nauczycieli.

Efektem projektu, oprócz zdobycia nowych umiejętności przez uczestników kursów/szkoleń oraz staży, będzie także doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne potrzebne do zajęć praktycznej nauki zawodu.

Wsparciu szkoleniowemu towarzyszyć będzie doradztwo zawodowe oraz szkolenia z zakresu umiejętności kluczowych, mające na celu rozwijanie u uczniów właściwych postaw oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020r.  – 30.09.2022 r.

Realizatorami  projektu są  szkoły:

 - Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu,

- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu,

- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu.